Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Jakie zasady obowiązują uczniów podczas egzaminu maturalnego

Już 5 maja 2014 r. abiturienci szkół ponadgimnazjalnych podejdą do sprawdzianu dojrzałości. Aby go zdać, nie wystarczy wykazać się wiedzą z przedmiotu. Trzeba także przestrzegać reguł

Czy kolor tuszu długopisu jest odgórnie ustalony

W tym roku będę podchodziła do egzaminu maturalnego. Zastanawiam się, z jakich przyborów można korzystać w czasie jego zdawania. Czy na przykład będę mogła mieć przy sobie kalkulator?

Co roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłasza komunikat, który określa, z jakich przyborów mogą korzystać maturzyści. Wynika z niego między innymi, że w czasie zdawania wszystkich przedmiotów można wypełniać arkusze tylko długopisem bądź piórem z czarnym atramentem. Na egzaminie z matematyki trzeba mieć ze sobą cyrkiel i linijkę. Można korzystać z kalkulatora, ale tylko prostego, czyli takiego, który umożliwia dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie obliczanie procentów oraz pierwiastków kwadratowych. Można mieć go przy sobie również na chemii, fizyce i astronomii, geografii oraz informatyce. Maturzyści, którzy zdecydują się zdawać historię muzyki, powinni wziąć ze sobą odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii oraz słuchawkami. Na geografii potrzebna będzie linijka. Można z niej korzystać także podczas zdawania biologii, chemii, fizyki i astronomii. Na geografię i historię warto wziąć ze sobą lupę.

Ponadto maturzyści mogą korzystać z przyborów, które są dostępne na sali egzaminacyjnej. W przypadku zdawania egzaminu z języka (polskiego, białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, kaszubskiego i łaciny) można korzystać ze słowników ortograficznych, a na matematyce, fizyce i astronomii czy chemii ze wzorów czy tablic. Poza ustalonymi przez dyrektora CKE przyborami maturzyści nie mogą korzystać z innych pomocy. Niewymienione w tym spisie przedmioty nie mogą znajdować się na stoliku zdającego ucznia.

Podstawa prawna
Par. 83 ust. 3, par. 95 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Par. 106 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. nr 65, poz. 400 ze zm.).

Czy można mieć przy sobie telefon komórkowy

Chciałbym mieć przy sobie komórkę podczas pisania egzaminu dojrzałości, ale tylko po to, aby sprawdzać godzinę i kontrolować upływający czas. Nie zamierzam z niej korzystać w innych celach. Mogę nawet usunąć kartę SIM. Czy mógłbym używać telefonu podczas zdawania egzaminu maturalnego?

Przepisy zakazują nie tylko korzystania ze wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, ale także nie pozwalają na nich wniesienie na salę egzaminacyjną. Ta zasada obowiązuje zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym. Uczeń, który ją złamie, musi liczyć się z konsekwencjami. Egzaminatorzy mogą bowiem zadecydować o przerwaniu dalszego zdawania matury i nie zaliczyć testu. Posiadanie przy sobie zegarka w  trakcie matury nie jest konieczne. Na sali egzaminacyjnej powinien się on znajdować w widocznym miejscu. Co jakiś czas nauczyciele informują uczniów, ile minut pozostało do zakończenia pisania prac. Egzamin też zaczyna się od napisania w widocznym miejscu dokładnej godziny jego rozpoczęcia i zakończenia.

Podstawa prawna
Par. 72 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy uzyskam pomoc podczas pisania prac

W szkole na sprawdzianach obowiązuje zasada, że jeśli mam wątpliwości co do pytania, to mogę zapytać nauczyciela o wyjaśnienie. Czy w czasie zdawania matury również będę mogła poprosić nauczyciela o pomoc, jeśli któreś polecenie wyda mi się niejasne?

Nauczyciel nadzorujący, który przebywa na egzaminie maturalnym, nie ma prawa udzielać zdającemu żadnych wyjaśnień. Nie może też ich komentować. Takie działanie mogłoby sugerować podpowiadanie uczniom. Nauczyciel mógłby też wprowadzić w błąd maturzystę, ponieważ na sali nie przebywają ci, który akurat prowadzą dany przedmiot. Takie rozmowy mogłyby też przeszkadzać innym uczniom w pisaniu egzaminu. Dlatego też są niedopuszczalne.

Podstawa prawna
Par. 84 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z ze zm.).

Czy jest limit przerw w czasie zdawania

Pisemny egzamin maturalny trwa kilka godzin. Chciałabym wiedzieć, czy, a jeżeli tak, to ile razy można udać się na przerwę?

Pisemny egzamin maturalny trwa kilka godzin. Chciałabym wiedzieć, czy, a jeżeli tak, to ile razy można udać się na przerwę?

Podstawa prawna
Par. 84 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z ze zm.).

Czy rodzic może kontrolować przebieg matury

Moja córka będzie w tym roku podchodzić do matury. Mam wrażenie, że niektórzy nauczyciele są do niej uprzedzeni. Obawiam się, że jeśli będą akurat w składzie zespołów nadzorujących, mogą utrudniać jej pisanie, np. bez przerwy kontrolując, czy nie ściąga, i chodząc w pobliżu jej stolika. Chciałabym temu zapobiec. Czy będę mogła obserwować przebieg zdawania egzaminu na sali?

W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i osoby wchodzące w jego skład. Dodatkowo obserwatorami mogą być jedynie osoby wymienione w przepisach. Są to delegowani pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych, a także np. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny czy organu prowadzącego szkołę.

Podstawa prawna
Par. 84 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z ze zm.).


W jakich sytuacjach rodzic może stracić zasiłek na dziecko

Czy głośne zachowanie grozi niezdaniem

Mój kolega powiedział mi, że można zostać wyrzuconym z sali egzaminacyjnej, jeśli nauczyciele, którzy nadzorują pisanie prac, uznają, że uczeń przeszkadza innym. Czy to prawda?

Uczeń, który w trakcie egzaminu pisemnego czy ustnego zakłóca jego prawidłowy przebieg i utrudnia pracę pozostałym zdającym, zostanie usunięty z sali. Co więcej, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerwie mu egzamin, ale także unieważni jego sprawdzian. To zostanie odnotowane w protokole. Unieważnienie egzaminu skutkuje jego niezaliczeniem.

Podstawa prawna
Par. 99 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy można wziąć ze sobą talizman

Bardzo stresuję się przed egzaminem maturalnym. Chciałabym wziąć ze sobą kilka przedmiotów, które pozwolą mi trochę się uspokoić. Czy będę mogła trzymać je na stoliku podczas pisania testu?

Na egzaminie dojrzałości obowiązują ściśle określone w przepisach zasady. Dotyczą one wyposażenia sali. Przykładowo w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Muszą być one ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających.

Na nich mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz materiały i przybory pomocnicze, które wyznaczył dyrektor CKE. Inne przedmioty nie powinny na nich leżeć.

Podstawa prawna
Par. 83 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).


W jakich sytuacjach rodzic może stracić zasiłek na dziecko

Czy można przygotować nagranie

Przygotowuję się do egzaminu ustnego z języka polskiego. Przeczytałem wszystkie niezbędne materiały oraz przygotowałem pracę. Mimo to stres przy zdawaniu egzaminu przed komisją może spowodować, że nie będę w stanie logicznie formułować odpowiedzi. Czy mogę przygotować sobie jakieś pomoce, które pozwolą mi zebrać myśli?

Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego trwa około 25 minut i składa się z dwóch części: prezentacji tematu wybranego z listy tematów trwającej około 15 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym, która jest związana z prezentowanym tematem.

W części pierwszej tego egzaminu można wyświetlić film lub odtworzyć nagraną wypowiedź czy muzykę. Ale może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. W części tej nie przerywa się wypowiedzi zdającemu. Pytania, które będą zadawać egzaminatorzy, muszą dotyczyć prezentowanego tematu i wykorzystanej do jego opracowania bibliografii.

Podstawa prawna
Par. 73 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków⊄i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z ze zm.).


Urszula Mirowska-ŁoskotŹródło: GAZETA PRAWNA, 29 kwietnia 14 (nr 82)

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!